INFORMATIČKA I POSLOVNA RJEŠENJA

Financijsko-računovodstveni poslovi

U ovom, za nas temeljnom i najznačajnijem dijelu naših aktivnosti, oslanjamo se kako na "interpretaciju" postojećih, tako i formiranje odnosno izradu novih financijskih izvješća. Baveći se Vašim postojećim financijskim izvješćima, u izradu kojih možemo ali i nemoramo biti uključeni, provodimo odgovarajuće analitičke postupke kojima putem određenih pokazatelja iskazujemo Vaše bilančno stanje u cilju buduće optimalizacije bilančnih pozicija. Zbog obimnosti i složenosti ovog područja podijelili smo ga na nekoliko segmenata, te dali detaljniji prikaz naših usluga unutar svakoga od njih kako bi lakše uočili Vaše interesno područje.

1. Izrada financijskih izvještaja (za potrebe uprave, vlasnika, domaćih i inozemnih ulagača...)

 • tromjesečno, mjesečno odnosno u razdobljima prema vašim potrebama
 • na nivou društva ili pojedinih profitnih (troškovnih..) centara odgovornosti
 • primjenom IAS-a (Međunarodnih računovodstvenih standarda)
 • konsolidacijom poslovnih rezultata prilagođenih vašim internim izvještajima
 • izvještaji sa aspekta poreznog zakonodavstva
 • ostali izvještaji (investicije, likvidnost...)

2. Analiza temeljnih financijskih izvještaja

Bilo da se radi o financijskim izvještajima (Račun dobiti i gubitka; Bilanca...) u izradi kojih smo sami sudjelovali, ili o nekim dugim izvještajima koje želite analizirati, u njihovoj analizi poslužit ćemo se i nekim od slijedećih pokazatelja:

2.1. Izračun pokazatelja profitabilnosti

 • povrat na vlastiti kapital
 • povrat na imovinu
 • profitna marža
 • neto preostali profit
 • profit po zaposlenom

2.2. Izračun pokazatelja aktivnosti

 • koeficient obrtaja ukupne imovine
 • dinamika prihoda
 • vezivanje zaliha u danima
 • prihod po zaposlenom

2.3.izračun pokazatelja likvidnosti

 • koeficijent opće likvidnosti
 • koeficijent ubrzane likvidnosti
 • radni kapital
 • vrijeme naplate potraživanja
 • prosječno stanje sredstava na računu...

2.4.izračun pokazatelja solventnosti

 • koeficijent financijske stabilnosti
 • stupanj samofinanciranja
 • faktor zaduženosti
 • odnos pokrića kamata...

3. Ocjena boniteta na osnovu analize temeljnih financijskih izvještaja

Pri ovoj ocjeni koristit ćemo se nekim od prethodno nabrojenih pokazatelja, te interpretacijom dobivenih rezultata na jasan i razumljiv način upoznat ćemo Vas sa Vašim poslovnim partnerima.

4. Knjigovodstveni poslovi

4.1. Tekući knjigovodstveni poslovi

 • izrada analitičkog kontnog plan njegovo ažuriranje sukladno potrebama korisnika i karakteru poslovnih promjena
 • kontiranje ukupne dokumentacije korisnika po analitičkom kontnom planu i izrada temeljnica za knjiženje
 • voditi knjiženja putem računala kako u glavnoj tako i u pomoćnim knjigama
 • voditi knjiženja po poslovnim jedinicama i odjelima
 • izraditi brutto bilancu na nivou firme odnosno po poslovnim jedinicama i odjelima
 • dati izvještaj po dobavljačima, kupcima,
 • dati izvještaj po otvorenim stavkama dobavljača i kupaca
 • robno poslovanje (izrada kalkulacija, pregled artikala sa stanjem po skladištima)
 • izrada godišnjeg obračuna sa bilancom stanja, računom dobitka i gubitka, poreznom bilancom u rokovima utvrđenim Zakonom... na propisanim formularima.
 • obračun poreza i ispis virmanskih naloga za isto
 • sve podatke obraditi kompjutorski i ispise dokumenata predati u jednom primjerku korisniku usluga
 • maloprodajno knjigovodstvo sa pratećim evidencijama
 • knjigovodstvo dugotrajne imovine (osnovnih sredstava), obračuni amortizacije primjenom redovnih odnosno ubrzanih stopa otpisa, kartice osnovnih sredstava...

4.2. Obračun plaća

 • izrada isplatnih lista u dva primjerka po radniku
 • izvještaji za potrebe REGOS-a na papirnatom odnosno magnetnom mediju
 • izrada izvještaja za Poreznu upravu (ID), odnosno statistiku (SPL)
 • izrada obrasca M4 (mirovinsko osiguranje)
 • obračuni naknada za refundaciju od Zavoda, osiguranja...
 • testni izračuni plaća prema mjestu prebivališta
 • ispisi virmanskih naloga za poreze i doprinose te ostalih isplatnih naloga

4.3. Obavljanje blagajničkih poslova uz preuzimanje uredne pripadajuće dokumentacije na određeni dan prema dogovoru

5. Ostali poslovi

Dodatne poslove mogli bi obavljati prema Vašim potrebama, a što bi regulirali posebnim dogovorom (priprema i obrada nepripremljene dokumentacije, razni elaborati, izvještaji, plansko-analitički poslovi, bilanciranje i iskazivanje računa dobiti i gubitka po mjestima (nosiocima) troškova za razdoblja kraća od mjeseca, priprema izvješća za ino-partnere i sl.)

Organizacija poslovanja

 • bilo da tek pokrećete posao ili ga želite proširiti, sagledavajući Vaše potrebe, u ovom dijelu naših usluga, predložit ćemo Vam najprimjereniji oblik odnosno organizacijsku formu putem koje ćete ostvariti optimalnu profitnu stopu;
 • utvrđivanje strateškog cilja poslovanja, analiza postojećeg stanja, definiranje poslovnih funkcija (financije, pravo, planiranje, razvoj, informatika, kadrovi...), njihovih međuodnosa, te nosioca aktivnosti po pojedinim funkcijama, samo su neka od pitanja na koja možemo zajednički pronaći najracionalniji odgovor;
 • za uspješno poslovanje društva kao cjeline važno je da poslovne funkcije budu ravnomjerno razvijane, usklađene i koordinirane u radu, a da bi se to postiglo treba im pridavati (i politikom plaća) jednaku važnost. U suprotnom će najslabije razvijene funkcije postati "usko grlo", te negativo utjecati na ukupno poslovanje;
 • i ovdje, kao uostalom i na drugim nivoima organizacije, pri utvrđivanju organizacijskog oblika imamo na umu pravilo da organizacijska jedinica treba biti dovoljno velika kako bi mogla podnijeti troškove svog rukovodstva. Pri raščlambi pojedinih funkcija (financijska, informatička, razvojna, kadrovska, računovodstvena...) polazi se od njihove specifičnosti i značenja za svako društvo, a njihova realizacija može biti uspješno konkretizirana bilo kroz samostalnu organizacijsku jedinicu (društvo, sektor, služba...), bilo sa drugim srodnim funkcijama u zajedničkoj organizacijskoj jedinici (sektor zajednički poslovi...), bilo izvršavanjem te poslovne funkcije putem vanjskih usluga;
 • u procesu organizacije funkcija i njihovom raščlanjivanju na pojedina radna mjesta, od izuzetnog značenja bit će informatička podrška, a njen značaj trebao bi se, između ostalog, ogledati i u utjecaju (obrnuto razmjeran) na broj potrebnih radnih mjesta;
 • "informatizacija" poslovanja, područje je na kojem Vam možemo ponuditi, putem naših vanjskih suradnika, nakon definiranja cjelokupnog oblika organizacije, cjelovita rješenja vodeći računa o Vašim potrebama, bilo u pogledu opreme, bilo odgovarajućih programskih rješenja. Pri izradi, za vas odgovarajućih programskih rješenja, usko surađujemu sa tvrtkama MICROLAB d.o.o. (srednja i veća društva) te ADACCO d.o.o. (www.adacco.hr ) za manja društva odnosno obrtnike i ostala samostalna zanimanja. Naime, njihovi već postojeći programski paketi u najvećem broju slučajeva zadovoljiti će Vaše potrebe.

Razvoj

 • poslove svrstane u ovu grupu čine prvenstveno poslovi vezani uz izradu investicijskih programa i projekata kao i feasibility study-a;
 • bogato iskustvo na ovim poslovima koje datira iz kraja osamdesetih godina, kao i uska suradnja sa brojnim suradnicima u zavisnosti od tražene tehnologije za svaki od projekata koji smo obrađivali, zalog su kvalitetnom pristupu za svaki pojedinačni posao. Tome svakako doprinosi i naša obveza za svim potrebnim izmjenama u projektu, u skladu sa prihvaćenom metodologijom za izradu investicijskih projekata, i to bez dodatne naknade, do konačnog usaglašavanja sa dogovorenim izvorom (-ima) financiranja (najčešće bankom);
 • ukoliko Vam nisu poznati svi elementi potrebni za izradu investicijskog programa, a željeli bi prezentirati svoju ideju ili već postojeći program potencijalnim partnerima, tada pristupamo izradi feasibility study kako bi dobili uvid u ekonomske mogućnosti tog projekta, odnosno ocijenili period potreban za povrat uloženih sredstava;
 • bez obzira kako ga nazvali, takav dokument predstavljat će prikaz dosadašnjeg rada (pregled bilance i računa dobiti i gubitka unatrag nekoliko godina), kao i dugoročno očekivane prinose iz poslovnih aktivnosti, i time predstavljati temeljni dokument u razgovorima sa mogućim poslovnim partnerima (ulagači...) odnosno institucijama (fondovi, banke...)

Poslovi marketinga

 • u ovom dijelu naših usluga ne mislimo na promiđbu pojedinih proizvoda, već prvenstveno na analitičke poslove koji prethode odluci o uvođenju pojedinog proizvoda odnosno robe na tržište Hrvatske. Ove usluge svode se na prikupljanje i obradu informacija o već postojećim proizvodima te vrste i njihovoj zastupljenosti odnosno značaju na tržištu Hrvatske.

Odgovarajućom obradom prikupljenih informacija (analiza cijena, kupaca, dobavljača srodnih proizvoda...) po pojedinim segmentima tržišta, te njihova usporedba sa proizvodom koji je predmet analize, kao i usporedba očekivanih financijskih efekata sa prosječnim rezultatima grupe, odnosno podgrupe u koju promatrani proizvod pripada, predstavljaju osnov (uz korištenje dijela naših usluga opisanih u segmentu razvoja..) za donošenje odluke o uvođenju promatranog proizvoda (robe) na tržište;

 • na zahtjev, prikupiti sve podatke o firmi sa kojom želite surađivati te prema potrebi izvršiti ocjenu njenog boniteta.