INFORMATIČKA I POSLOVNA RJEŠENJA

Od 2004. godine odlučili smo iskušati se na području informatičkih tehnologija vezanih za računovodstvene i knjigovodstvene programe. Tim korakom želimo olakšati svoje svakodnevno poslovanje, a isto tako ponuditi softverska rješenja koja ce potencijalnom kupcu, odnosno suradniku, bitno olakšati svakodnevne poslove.

Pri tome želimo naglasiti da navedene programe, kao računovodstveni ured, svakodnevno koristimo u našem radu, čime osiguravamo usklađenost sa čestim promjenama propisa.

Programi su rađeni isključivo za Microsoft Windows operativne sustave uz programiranje na .NET tehnologiji. Baza podataka smještena je na Microsoft SQL Serveru, što je dovoljno da omogući sigurne podatke i brz pristup istima. Ono što možemo ponuditi je slijedeće:

Financijsko poslovanje

Modul za financijsko praćenje poslovanja uz automatska knjiženja već pri unosu pojedinih računa putem tipova knjiženja i njihovom pridruživanju uz partnere, bitno ubrzava i pojednostavljuje rad sa istima. Sve porezne evidencije kreiraju se automatski i imaju mogućnost elektronske razmjene za poreznom upravom.

Ispise je moguće kreirati u različitim formatima (pdf; doc, xls …) i razmjenjivati sa partnerima. Mogućnost praćenja troškova po poslovnim jedinicama, ili pojedinim projektima, kao njihovo kasnije bilanciranje jedno je od brojnih mogućnosti ovog programskog rješenja kao i utvrđivanje i knjiženje financijskog rezultata, zaključivanje godine i prijenos u iduću .. itd.

U ovom modulu omogućeno je tkz. „ručno“ formiranje obrasca JOPPD, kao i njegovo formiranje pridruživanjem dijelova iz ostalih modula (dugog dohotka, putnih naloga, loko vožnje … ). Uz postojanje internetske veze, osim el. razmjene (xml) sa poreznom upravom omogućeno je preuzimanje tečajne liste za razdoblje za koje vam je potrebna, kao i naša brza intervencija pri rješavanju eventualnog problema.

Obračun plaća

Svakako naše sveobuhvatno rješenje, podložno uslijed stalnih zakonskih izmjena čestim dopunama, ali i danim rješenjima kako bi korisnik i bez nas sam mogao ažurirati parametre obračuna. (porezni razredi, stope, osnovice … itd.).

Za početak, svakako putem Listi unesite tražene podatke, iako je već dobar dio predefiniran, odnosno neće biti potrebe za dodatnim unosom. No u svakoj već ponuđenoj listi podataka, kao što su banke, šifarnici, vrste rada ..itd., ukoliko postoje neke specifičnosti vezane uz vaše poslovanje moći ćete ih i sami dodati. Matične podatke o zaposlenima unesite nakon toga, jer ćete neke od traženih podataka u Zaposlenima pridruživati preko Listi.

Obračun plaća možete vršiti temeljem podataka iz Ugovora (isti iznos bez obzira na broj sati u mjesecu) ili preko cijene sata, gdje bruto iznos ovisi o broju sati, i možete ga pratiti i knjižiti (shema knjiženja) po pojedinim poslovnim jedinicama i prenijeti u financije. Obustave, otpremnine, ostali primici i dodaci, godišnji obračun plaće, sastavni su dio ovog programskog rješenja kao i svi propisani obrasci koji prate obračun. (IP1, DNR, Potvrde HZZO, RAD1; RAD-1G ..i ostali).

JOPPD obrazac automatski se kreira iz obračuna i u odgovarajućem formatu (XML) se dostavlja u poreznu upravu. Zbog brojnih mogućnosti koje ovaj program pruža savjetujemo vam da iskoristite mogućnost da prvi ili probni obračun napravimo zajednički, bilo u našem prostoru, ili uz internetsku vezu, da maksimalno iskoristite našu besplatnu pomoć. Napominjemo da ovaj program koriste društva sa više stotina zaposlenih koje imaju poslovnice diljem Hrvatske (brojni različiti prirezi).

Izdavanje računa

Ovo programsko rješenje pokazuje sve svoje mogućnosti u kombinaciji sa skladišnim poslovanjem. Naime pojedini dokumenti kao što su Računi-otpremnice, Povrati robe … itd., povezani su sa skladištem i njihovim kreiranjem utječe se na kretanje robe na skladištu (ulaz/izlaz). Vrstu dokumenta i njegovu povezanost sa skladištem možete i sami formirati putem Postavki u programu.

Putem matičnih kartona artikala/usluga unose se svi potrebni podaci za formiranje izlaznih računa, što podrazumijeva formiranje cjenika (kunski/devizni) i njihovo povezivanje sa partnerom. Ukoliko ste korisnik i našeg rješenja za financijsko poslovanje kreiranjem izlaznog računa moguć je i njegov automatski prijenos u knjigu IRA kao i kontiranje. Prodajne akcije koje odobravate vašim kupcima u određenom razdoblju i po određenim artiklima bit će sastavni dio vaših izlaznih računa.

U izvještajnom dijelu putem Pregleda zadajete kriterije (odabirete dokumente, partnere artikle, grupe artikala .. itd. koje želite) za ispis na ekran odnosno papir. Prema vašim željama grafički ćemo urediti i izgled izlaznih i ostalih dokumenata, koje koristite.

Skladišno poslovanje

Uz formiranje uobičajenih dokumenata koji se koriste za praćenje robe u skladišnom poslovanju, kao što su primke, kunske i devizne kalkulacije, izdatnice, otpremnice, kartice artikala .. ovo programsko rješenje uz modul za Izdavanje računa omogućuje pretpostavke za elektronsku razmjenu automatski kreiranih računa, iz također elektronski zaprimljenih dokumenata. To su najčešće ulazni računi iz kojih se formiraju primke putem kojih se roba zaprima na skladište, a ukoliko imamo el. zaprimljenu naruđbu od kupca, u mogućnosti smo u istom postupku preuzimanja el dokumentacije, formirati odgovarajuću otpremnicu i uz nju povezan račun.

Kako za sve te dokumente možemo zadati i odgovarajuća knjiženja, ne samo da će se u financijama formirati odgovarajuće URE (iz primki) ili IRA (putem otpremnica), nego će ti dokumenti biti odmah i proknjiženi. Uz mogućnost praćenja akcija u nabavi, uz brojne mogućnosti pregleda i kriterija pri ispisu, prilagodili smo i ispis za potrebe Intrastata.

Obrtničko poslovanje

 • cjelovito rješenje za praćenje poslovanja obrtnika i njima srodnih djelatnosti (svi obveznici vodenja poslovnih knjiga)
 • integriran automatski obracun PDV (URA,IRA, obrazac PDV; PDV-K)
 • knjiga prometa (KPR), unos gotovinskih računa na mjestu izdavanja i mogucnost prijenosa putem medija odnosno e-maila
 • automatski donos obračuna amortizacije u knjigu primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine (obrazac DI) ukoliko uz obrtničko koristite i programsko rješenje za dugotrajnu imovinu i sitan inventar
 • knjige tražbina i obveza (obrazac TO) - njihovo automatsko kreiranje putem URA, IRA odnosno uplata
 • automatsko kreiranje knjige primitaka i izdataka - razni pregledi
 • mogucnost praćenja poslovanja po poslovnim jedinicama i odjelima (mjestima troška; profitnim centrima...)
 • sažetak primitaka i izdataka, izvadak iz poslovnih knjiga te razna izvješća za razdoblje odnosno poslovnu jedinicu/odjel
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogucnost rada sa više firmi

Drugi dohodak

 • programsko rješenje u cjelosti usklađeno sa izmjenama Poreza na dohodak
 • uključuje sve potrebne šifarnike te grupe drugih dohodaka sa uplatnim računima (nakon što prepoznate grupu drugog dohotka na koju se obračun odnosi, program automatski obavlja sve radnje koje se na taj obračun odnose)
 • automatsko kreiranje svih potrebnih obrazaca (JOPPD, ID-1, pojedinačne Potvrde...itd.)
 • praćenje obračuna po vrstama rada koje sami kreirate
 • mogućnost preračunavanja iz neta u bruto
 • raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se obračuni odnose
 • putem sheme knjiženja automatsko kreiranje temeljnica (analitika) i mogućnost prijenosa u financijsko knjigovodstvo (sintetika)
 • ispis virmana
 • izvješća skupna i pojedinacna (po osobi) za razdoblje, poslovnu jedinicu/odjel, kriterij plaćanja...
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Putni nalozi

 • kreiranje putnih naloga i obračuna
 • liste zaposlenih, vanjskih suradnika, prijevoznih sredstava, relacija, zadaća... omogućuju brz i jednostavan rad sa programom
 • raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se putni obračuni odnose
 • razmjena podataka (obracuna) za pojedina razdoblja putem medija odnosno e-maila izmedu dislociranih računala
 • izračun naknade zdravstvenom osiguranju za vrijeme provedeno na službenom putu u inozemstvu
 • ispis liste putnih naloga po osobi za razdoblje, poslovnu jedinicu/odjel
 • automatsko kreiranje temeljnica i mogućnost prijenosa u financijsko knjigovodstvo
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Blagajna

 • izuzetno jednostavan program za praćenje blagajničkog poslovanja
 • neograničen broj blagajni
 • automatsko kreiranje i ispis svih propisima predvidenih dokumenata (blagajnički izvještaj, uplatnice, isplatnice...ostali izvještaji)
 • mogućnost praćenja blagajničkog poslovanja po pojedinim poslovnim jedinicama, odjelima (mjestima troška)
 • formiranje temeljnica za knjiženje i njihov prijenos u financijsko knjigovodstvo
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Loko vožnja

 • izuzetno jednostavno kreiranje obračuna loko vožnje i njihovo praćenje
 • liste zaposlenih, vozila, relacija, zadaća... omogućuju brz i jednostavan rad sa programom
 • kreiranje povratne relacije
 • raspored troškova po poslovnim jedinicama i odjelima na koje se obračuni odnose i njihovo praćenje po zaposlenom
 • razmjena podataka (obracuna) za pojedina razdoblja putem medija odnosno e-maila između dislociranih računala
 • ispis liste obračuna loko vožnje po osobi za razdoblje (kilometri, kune)
 • kreiranje temeljnica i mogućnost prijenosa u financijsko knjigovodstvo
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Dugotrajna imovina

 • sveobuhvatno programsko rješenje za rad sa sredstvima dugotrajne imovine odnosno sitnog inventara-primjena pravocrtne (linearne) metode obračuna amortizacije - zbog porezno priznatog troška amortizacije temeljem Zakona o porezu na dobit (RH)
 • korištenje redovnih odnosno ubrzanih stopa (van RH mogucnost primjene i jednokratnog odnosno djelomicnog otpisa)
 • obračuni revalorizacije, vrijednosnog usklađenja, rashoda, inventure
 • mogućnost provođenja inventure putem bar-kod uređaja (uređaji Formula, Delphi..), inventorne razlike..
 • jednokratni odnosno kalkulativni (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) otpis sredstava sitnog inventara
 • praćenje svih obračuna (troškova) na nivou poslovnih jedinica i odjela
 • automatsko kreiranje temeljnica (analitika) te njihov prijenos u financijsko knjigovodstvo (sintetika)
 • brojna izvješća po raznim kriterijima (razdoblje, posl. jedinice/odjeli, konta, metode otpisa, datumi ...)
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Knjiga poslovnih udjela

 • Zakonom o trgovačkim društvima izricito je propisana obveza vođenja knjige poslovnih udjela za društva sa ogranicenom odgovornošću (Cl. 410). Kako je propisana visoka kazna za neizvršavanje ove obveze (do 50.000,00 kn), putem ovog programa moći ćete na vrlo jednostavan način ustrojiti traženu evidenciju.
 • mogućnost automatskog ispisa Izjave (da nije bilo promjena) za potrebe nadležnog trgovačkog suda.
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Nadzorne knjige

 • obveza vođenja pojedinih nadzornih knjiga proizlazi iz Zakona o deviznom poslovanju čime se htjelo osigurati praćenje transakcija sa inozemstvom, počevši od zaključivanja ugovora pa do njihove realizacije, odnosno naplate.
 • knjigama uvoza i izvoza dobara, pruženih i primljenih usluga, te kreditnih odnosa sa inozemstvom željeli smo vam omoguciti na jednostavan i pregledan način praćenje ovih promjena s mogućnošću dodatnih (naknadnih) unosa po pojedinim poslovima (recima).
 • takvim načinom unosa, u mogucnosti ste prilagoditi izgled ispisa vašim potrebama za pojedinim evidencijama.
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi

Kartično poslovanje

 • ukoliko ste se u praksi susreli sa poslovnim karticama kao i "brdom" sitnih računa koji ih prate, znat ćete cijeniti mogućnosti ovog pomoćnog programskog rješenja.
 • naime, ne samo da vam unosi red i omogućuje preglede tih računa na sve načine (razdoblje, kartica, osoba, poslovna jedinica, odjel, konto...) vec omogućuje izračun i ispis dijela troškova (auto, reprezentacija) za korištenje pretporeza za vlastitu potrošnju
 • pridruživanje troškova pojedinim poslovnim jedinicama, odjelima (mjestima troška) odnosno djelatnicima kao preduvjet za nadzor na tim troškovima
 • neograničen unos dokumenata, mrežni rad, mogućnost rada sa više firmi